Kattrup Vandværk A.M.B.A.

Gl. Kattrupvej 40 A

Kattrup

8732 Hovedgård

info@kattrupvand.dk

Love


Læs på skærm: [ Vedtægt ] [ Regulativ ] - PDF-fil til udskrivning: [ Download Vedtægt ] [ Download Regulativ ] 


Vedtægt for Kattrup Vandværk A.M.B.A.

§ 1    [ Navn og hjemsted ]

§ 2    [ Formål ]

§ 3    [ Medlemmer ]

§ 4    [ Medlemmernes rettigheder ]

§ 5    [ Medlemmernes forpligtigelser ]

§ 6    [ Udtræden af selskabet ]

§ 7    [ Levering til ikke-medlemmer ]

§ 8    [ Anlæg ]

§ 9    [ Ledning over privat grund ]

§ 10  [ Indskrænkninger i vandleverancen ]

§ 11  [ Generalforsamling ]

§ 12  [ Stemmeret og afstemning ]

§ 13  [ Bestyrelsen ]

§ 14  [ Tegningsret ]

§ 15  [ Regnskabet ]

§ 16  [ Opløsning ]

§ 17  [ Ikraftræden ]

§ 1 - Navn og hjemsted.
Selskabet er oprindeligt stiftet den 8. november 1938. Ved nærværende love er selskabet ændret til et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) med navnet: Kattrup Vandværk A.M.B.A..
Selskabet har hjemsted i Gedved kommune.

§ 2 - Formål.
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings-og deraf afledte spørgsmål.

§ 3 - Medlemmer.
Selskabets medlemmer er grundejere - indenfor værkets forsyningsområde - som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

§ 4 - Medlemmernes rettigheder.
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 - Medlemmernes forpligtigelser.
For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtigelser, hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital (a.m.b.a.). Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive optagelseserklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægt, som udleveres ved anmeldelsen. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtigelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtigelser. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt. Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

§ 6 - Udtræden af selskabet.
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matrikel nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuel omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 - Levering til ikke-medlemmer (købere).
Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke skal være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægtens bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse. Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leverancepligt ved køb fra selskabet. Hvis købere ikke, eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb svarende til forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.

§ 8 - Anlæg.
Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, evt. højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes vandværket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jfr. regulativets bestemmelser herom. Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til stophane (ved skel), også til de dele af ledningsnettet som helt eller delvis måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

§ 9 - Ledninger over privat grund.
Selskabet er efter aftale med lodsejerne berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, såvidt mulig kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.
Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dem reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

§ 10 - Indskrænkninger i vandleverancen.
Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/ eller overtrædelse fastsættes i takstbladet. Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. §7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand, jfr. i øvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen. Vandspild er forbudt, jfr. regulativet. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/ eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

§ 11 - Generalforsamling.
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Regnskabsåret er kalenderåret. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i Østbirk/Østjysk Avis. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden den 15. februar. Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen. På den ordinære generalforsamling foretages følgende:


Valg af dirigent
Beretning om det forløbne år
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Indkomne forslag

Fastsættelse af honorar til formanden
Budget for det/de kommende år fremlægges
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisorer og suppleant
Eventuelt

Revisorer og suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun en kritisk revisor. Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor. Der kan ikke ydes honorar for hvervet som bestyrelsesmedlem. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 af medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 12 - Stemmeret og afstemninger.
Intet medlem har mere end en stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan kun stemmes ved skriftlig fuldmagt, hvis denne gives til ægtefælle/samlever. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg. Købere i.h.t. §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men har ingen stemmeret. Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 13 - Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, 2 på lige år og 3 på ulige år, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav. Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

 

§ 14 - Tegningsret.
Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift. Alle regninger skal inden udbetaling være attesteret af et medlem af bestyrelsen.

§ 15 - Regnskabet.
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer (samt evt. en af bestyrelsen antaget revisor). Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 16 - Opløsning.
Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

§ 17 - Ikrafttræden
Nærværende vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. april 2000.

Anders Boll
Formand

Per Nielsen
Dirigent

Regulativ for Kattrup Vandværk A.M.B.A.

1    [ Indledende bestemmelser ]

2    [ Vandforsyningens styrelse ]

3    [ Ret til forsyning med vand ]

4    [ Forsyningsledninger ]

5    [ Stikledninger ]

6    [ Jordledninger ]

7    [ Installationer i bygninger ]

8    [ Hovedmålere (afregningsmålere) ]

9    [ Bimålere (fordelingsmålere) ]

10  [ Ansøgning ]

11  [ Opretholdelse af tryk og forsyning ]

12  [ Vandspild ]

13  [ Brug af vand fra brandhaner ]

14  [ Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt ]

15  [ Driftsbidrag ]

16  [ Betaling af anlægs- og driftsbidrag mv. ]

17  [ Straffebestemmelser ]

1 - Indledende bestemmelser.

1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov nr. 229 af 8. juni 1978 om vandforsyning mv. (Vandførsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, som senest ændret ved lov nr. 402 af 14. juni 1995 af Gedved kommunalbestyrelse efter forhandling med Kattrup vandforsyning.

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. 1. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet og bidrag til stikledning. Driftsbidrag omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuel et fast årligt bidrag. Bidragene fremgår af vandførsyningens takstblad.

1.3 Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter forbrug har hjemmel i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau, jf. § 55 stk. 6.

1.4 Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i lov nr. 1054 af 23. december 1992 om civilt beredskab som senest ændret ved lov nr. 380 af 14. juni 1995.

1.5 Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre har hjemmel i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger som senest ændret ved lov nr. 936 af 29. december 1991.

1.6 Når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold angiver betegnelsen ejerne i dette regulativ grundejeren. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed herunder beboere af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer og beboeren af en tjenestebolig. Der henvises i øvrigt til den i 1.3 nævnte bekendtgørelse § 1, stk. 1.

1,7 Ved en vandførsynings hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Ved vandforsyningens forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendommene gennem direkte tilsluttede stikledninger.

Ved en stikledning forstås ledningen fra en førsyningsledning til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen.

Ved en jordledning på privat grund forstås stikledningens forlængelse fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen.

1.8 Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtigelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen.

2 - Vandforsyningens styrelse.

Kattrup vandforsyning ejes og drives af andelsselskabet Kattrup Vandværk A.M.B.A.
Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtiget til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.

Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag mv. fastsættes af vandforsyningen og skal godkendes af kommunalbestyrelsen, i den kommune, hvor vandet forbruges, jf. vandforsyningslovens § 53. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres af vandforsyningen.

Om vandforsyningens styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægter.

3 - Ret til forsyning med vand.

3.1 Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (herunder ikke markvanding), til institutioner og anden erhvervsvirksomhed, når denne anden virksomhed benytter vand i mindre omfang.

Indlæggelse af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og selskabets vedtægter, og mod betaling efter godkendt takstblad.

3.2 Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang den kan levere vand til erhvervsvirksomhed, som benytter vand i større omfang og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

3.3 Etablering af vandindlæg fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt. Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.

3.4 Hvis forudsætninger for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. For at ovennævnte ændringer kan medføre forhøjelse af anlægsbidraget, skal de forårsage en væsentlig stigning i vandforbruget. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder. Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af selskabets vedtægter.

4 - Forsyningsledninger.

4.1 Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandførsyningslovens §§, 29 og 45-48.

Vandførsyningsledninger må ikke anlægges i strid med vedtagne vandforsyningsplaner.

4.2 I forbindelse med at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til vandforsyningens hovedanlæg og til dens forsyningsledningsnet efter satserne i vandforsyningens takstblad. Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag, med mindre andet følger af punkt 3.4, 3. punktum.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen, eller de der har ønsket vejreguleringen.

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt.

4.3 Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter kommunalbestyrelsens anvisning og betales af kommunen. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension. end ellers nødvendig; meromkostningerne herved alholdes af kommunen.

I forbindelse med omlægning af vandledninger afholder brandmyndigheden omkostningerne til flytning af brandhaner/ brandbrønde med tilhørende ledninger og tilslutning til vandledning.

4.4 Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.

5 - Stikledninger.

5.1 Stikledninger med eventuelle afspæringsanordninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen.

5.2 I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til vandforsyningen skal ejendommens ejer betale bidrag til stikledning efter satserne i vandforsyningens takstblad. Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagenet betaler bidrag til stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt.

5.3 Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt en stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade(adgangsvej).

I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandforsyningen og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning. Tilsvarende gælder, hvis en stikledning af nødvendighed eller efter de interesseredes ønsker føres over trediemands ejendom.

5.4 Vandforsyningen kan omlægge en stikledning, hvis der sker udstykning, ændringer i forbruget, foretages ombygningsarbejder på ejendommen eller lignende. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne for omlægningen. Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at omkostningerne ved omlægning af en stikledning som følge af en vejregulering skal afholdes af de pågældende ejendommes ejere, eller de som har ønsket vejreguleringen.

5.5 Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens bekostning.

6 - Jordledninger.


6.1 Jordledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren.

6.2 Alt arbejde med jordledning skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandforsyningen og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på besigtigelse færdigmeldes til vandforsyningen, der underretter bygningsmyndigheden.

6.3 Jordledningen skal anlægges og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper.

Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.

Vandforsyningen kan ligeledes på baggrund af konstaterede eller formodede fejl forlange de nævnte aktiviteter - herunder den fornødne udbedring - udført ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.

6.4 Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange udskiftning af jordledningen ved ejerens foranstaltning, når det skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

6.5 Omkostninger til omlægning afjordledning som følge af nødvendige omlægninger af forsynings- og/ eller stikledning afholdes af grundejeren.

6.6 Når en ejer forsømmer de forpligtigelser, som efter ovenstående påhviler ham kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning.

7 - Installationer i bygninger.

7.1 Alt arbejde ved vandinstallationer skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandforsyningen og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal bl.a. med henblik på eventuel besigtigelse færdigmeldes til vandforsyningen, der underretter bygningsmyndigheden.

7.2 Apparater, filtre og armaturer mv., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen (VA- godkendelse eller eventuel EU-godkendelse).

7.3 Hvis vandforsyningen finder, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilftedsstillende og at dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der opstilles trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter vandforsyningens nærmere forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.

7.4 Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at vandinstallationerne ændres ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

7.5 Vandinstallationerne skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper. Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.

Brugeren af en vandinstallation skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.

Hvis en fejl har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren straks underrette vandforsyningen om forholdet.

Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.

Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer og således at pludselige, kraftige og unødvendige variationer undgås.

Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand.
Vandforsyningen kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde på ejerens bekostning.

7.6 Når en ejer forsømmer de forpligtigelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for dennes bekostning.

8 - Hovedmålere (afregningsmålere).

8.1 Der anbringes vandmåler i enhver ejendom, hvortil der leveres vand. Der må normalt kun anbringes en måler i hver ejendom.

8.2 Måleren anbringes for ejerens bekostning. Den stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom. Anbringelsen skal foretages af vandforsyningen eller af en autoriseret vandmester på det sted, der er godkendt af vandforsyningen.

Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse.

Vandforsyningen kan i særlige tilfælde af hensyn til installation, aflæsning og vedligeholdelse af vandmålerne kræve etablering af målerbrønd for ejerens bekostning.

Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og så vidt muligt tørre.

8.3 Vandmålerens størrelse og type bestemmes af vandforsyningen udfra de oplysninger, som ejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed mv..

8.4 Hvis forbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf 8.3 således, at måleren ikke længere er tilpasset forbruget, kan vandforsyningen kræve målerinstallationen ændret og måleren erstattet med en måler af passende størrelse for ejerens bekostning.

8.5 Vandmålere vedligeholdes af vandforsyningen for dennes regning. Ejeren er erstatningspligtig over for vandforsyningen i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost m.v., alene med undtagelse af beskadigelser, som skyldes slid og ælde. Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren.

Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved målerudskiftning.

8.6 Plomberinger, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandforsyningen. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal omkostningerne herved afholdes af ejeren, ligesom vandforsyningen kan ansætte et skønnet merforbrug.

8.7 Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han snarest give vandforsyningen meddelelse om det. Brugeren af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

8.8 Hvis ejeren ikke efterkommer vandforsyningens anmodning om at installere vandmåler, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning. Indtil vandmåler er installeret sker en skønsmæssig fastsættelse af forbruget.

8.9 Vandforsyningen kan forlange afprøvning af en hovedmåler. Ejendommens ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få måleren prøvet.

Måleren regnes at vise rigtigt, når dens visning ved 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde, og prøveomkostningerne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis fejlen er større end 5%, afholdes prøveomkostningerne af vandforsyningen, og vandforsyningen foretager efter forhandling med ejeren skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.

8.10 Viser det sig uden for de afprøvningstilfælde, som er nævnt i 8.9, at en måler er kommet i uorden, fastsætter vandforsyningen efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen antages at have foreligget, og over fejlvisningens størrelse.

9 - Bimålere (fordelingsmålere).

9.1 Vandforsyningen kan tillade opsætning af bimålere.

9.2 Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandforsyningen uvedkommende. Vandforsyningen har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.

9.3 Bimålere kan udlånes fra vandforsyningen i det omfang, vandforsyningen råder over det fornødne antal bimålere af passende størrelse.

8.2-7 finder tilsvarende anvendelse for udlånte bimålere.

9.4 Hvis bimåleren ikke udlånes fra vandforsyningen, må ejeren selv anskaffe den, og bimåleren tilhører da ejeren. Om disse bimålere gælder følgende:

8.2-4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til bimålerens anbringelse, størrelse og type.

Ejeren skal sørge for, at bimåleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved bimåleren, skal ejeren straks give vandforsyningen meddelelse om det.

De plumber, der er anbragt på bimåleren, må kun brydes af vandforsyningen.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen bimåler.

10 - Ansøgning.

Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i eller udvidelser af bestående installationer påbegyndes, skal vandforsyningens og kommunalbestyrelsens tilladelse være indhentet. Ansøgning herom samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives enten på Danske Vandværkers Forenings normalblanketter eller på kommunens eller vandforsyningens særlige blanketter, der udleveres vederlagsfrit. Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysning om vandforbrugets størrelse og art, f eks. husholdningsbrug eller erhvervsbrug. Ansøgningen skal være bilagt relevant materiale.

Vandforsyningen kan forlange supplerende oplysninger om vandinstallationerne, dersom det ikke findes tilstrækkeligt belyst ved ansøgningen.

11 - Opretholdelse af tryk og forsyning.

11.1 Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og bør opretholde et vandtryk der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, der ikke er omfattet af pkt. 7.3. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at holde noget mindste tryk i ledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

11.2 Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

11.3 Enhver forbruger må,uden at have krav påerstatning, tåle de ulemper der måtte opstå ved svigtende levering som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure eller som følge af ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.m.

11.4 Vandførsyningen kan uden at der gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når den finder, at vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder. Amtsrådet kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.

12 - Vandspild.

12.1 Vandet fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, med mindre der er givet særlig tilladelse fra vandforsyningen.

12.2 Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige vandbidrag. Forbruget vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren.

13 - Brug af vand fra brandhaner.

Bortset fra indsats ved brand- og andre nødstilfælde må ingen uden forud indhentet tilladelse fra vandforsyningen bruge vand fra brandhaner.

14 - Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt.

14.1 For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstalationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse eller udskiftning af vandmåler, skal vandførsyningens personale mod forevisning af legitimation, have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

14.2 Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

15 - Driftsbidrag.

15.1 For alt vandforbrug fra vandforsyningens ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål under indsats og de 2 årlige afprøvninger af brandhanerne, betales driftsbidrag, der omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt et fast årligt bidrag. Vandforsyningen kan forlange oplysning fra kommunalbestyrelsen om den forbrugte vandmængde ved brandslukning.

15.2 For vand leveret til midlertidig brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag, efter stk. 1. Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag, og at bidraget pr. m3 aftaget vand betales efter et forbrug, der anslås af vandforsyningen.

15.3 For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og lignende, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.

16 - Betaling af anlægs- og driftsbidrag mv.

16.1 Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen eller kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet foretage efter pkt. 5.4, 5.5, 6.5, 6.6, 7.6, eller 8.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst til vedkommende ejendom.

16.2 Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter, beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. og / eller gebyr jf. takstbladet, er betalt. Vandværket har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, med mindre den nye ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

16.3 Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, hvis lukningen sker inden 6 måneder efter seneste påkrav. 16.2, 2. og 3. pkt. finder i så fald tilsvarende anvendelse. Er der ikke foretaget aflukning, og ejendommen overdrages til ny ejer kan aflukning ikke ske, med mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale.

16.4 Betales forskudsvis afholdte omkostninger jf. 16.1 ikke inden for den fastsatte frist gælder tilsvarende regler, som nævnt i 16.2 og 3.

17 - Straffebestemmelser.

17.1 Den, der overtræder vandforsyningslovens § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandforsyningens personale har til en ejendom, jf. regulativets pkt.6.2, 7.1, 7.5, 11.4, 12.1, og 14.1 straffes efter vandforsyningslovens § 84 med bøde.

17.2 Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger mv. som er omfattet af bestemmelserne i gældende autorisationslov, straffes med bøde, jf. vandforsyningslovens § 84.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget til det.

18 - Ikrafttrædelse.

Dette regulativ træder i kraft den 4. marts 1997, og samtidig ophæves det tidligere regulativ af 1. januar 1994.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven. Bestemmelserne i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.

Foranstående regulativ for Kattrup Vandværk stadfæstes herved i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v.


Gedved Kommune, den 15. April 1997

Niels Peter Danmark
Viceborgmester 

Tage Kruse Rasmussen
Kommunaldirektør