Reparation af den sydlige boring - DGU 98.572

I 2004 konstaterede vi, at vores sydlige boring var utæt 6 meter nede i jorden, hvilket betød indsivende grundvand fra de øvre jordlag. Vi fik taget en vandprøve i en fart, men heldigvis med positivt resultat. Vandet var heldigvis rent, så nu skulle vi bare finde en løsning på udbedring af vores utætte boring.

Vi kontakte brøndboreren, som havde en løsning med at lave en såkaldt overboring af den gamle boring. Det går i sin enkelhed ud på, at bore uden om den gamle boring, i vores tilfælde ved at lave en skylleboring med et 10" borerør uden om den eksisterende 125mm boring. Det projekt gik vi så igang med i foråret 2005.


Kildepladsen er nu forberedt til en skylleboring. Den gamle tørbrønd er fjernet, og der er sat et stort PVC-rør, som skal skæres af i den rette højde, så det kan bruges som skylleoverløb til boremudderet.

Boretårnet er rejst og borearbejdet er igang. Nu skal der bare bores forsigtigt, så vi kan få det gamle forerør op i hel tilstand. Det lykkedes dog ikke i helt, men alle stumper kom op.

De to gæve brøndborere, Robert og Otto, som både var omhyggelige og hyggelige, har lige monteret endnu et borerør, for at bore de næste 3 meter.


Undervejs i boreprojektet blev der holdt øje med materialet, som kom op til jordens overflade, således at vi kunne kontrollere, at den borerprofil fra undergrunden som blev udarbejdet af den gamle brøndborer, Eggers Rasmussen, i sin tid, også var korrekt.

Nåh, ja..., her er så den gamle tørbrønd, der har fungeret upåklageligt siden den blev etableret.

Her ses bunden af det gamle boringsfilter, med en bundprop af træ.

Ja, sådan gjorde man dengang i 1967.


På det nye forerør bliver filterbunden skruet på, og alle samlinger på det 28 meter lange rør, er tætnet med gummipakninger, og kan således holde til 10 bars tryk udefra.

Robert og Otto har lige sat det nye forerør 28 meter ned, nu skal hullet udenom blot efterfyldes med det korrekte materiale.

Først fyldes efter med grus i rette kornstørrelse, fra 28 meters dybde til 24 meteres dybde, det er der filtret er. Derefter fyldes med lerpiller(Bentonite), som opløses og lukker omkring forerøret, når lerpillerne bliver fugtige i jorden.


I stedet for den gamle tørbrønd, har vi fået monteret en såkaldt 'overfladenær råvandsstation'.

Den er mere servicevenlig end den gamle tørbrønd.

Sådan ser råvandstationen ud, når den er lukket.


Efter endt borerarbejde skulle vores nyrenoverede boring renpumpes, og vi fik tilladelse fra Vejle Amt til at bortlede op til 4000 m3 rent vand i byens regnvandsledning i den forbindelse. Til at starte med måtte vi pumpe i interval, da boringen tilsyneladende ikke kunne give ret vand efter reparationen. Faktisk gav boringen så lidt vand, at vi var begyndt at tvivle på, om vi overhovedet kunne få gang i den igen. Det lykkedes dog efter en periode med syring og højtryksspuling, vakuumpumpning og pumpning i dagevis, at vi ved pejling af vandstanden, kunne spore en øget tilstrømning af vand til boringen.

Så der var glæde den dag, vi endelig kunne tage boringen ibrug igen. Og det har siden vist sig, at boringen tilsyneladende er begyndt at give mere vand end tidligere. Og vores grundvand er stadig rent.